نمونه متن آگهی روزنامه

نمونه متن آگهی روزنامه

نمونه متن آگهی روزنامه :برای آگهی شما از متن آگهی مورد نظرتون برخی از نمونه متن های آگهی روزنامه برای شما تهیه شده است تا از متن مورد نظرآگهی خود اطلاع پیدا کنید

چاپ مزایده و مناقصه درروزنامه

نمونه متن آگهی مزایده درروزنامه

آگهی مزایده خودرو

شرکت —–در نظر دارد دو دستگاه خودرو مزدا ۳ نیو با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند. متقاضیان می توانند در تاریخ های——  جهت بازدید ، ارائه پیشنهاد قیمت و تکمیل مدارک

درساعات اداری(۹ الی ۱۶:۳۰) به آدرس ——مراجعه نمایند.

مبلغ سپرده (ریال) مبلغ کارشناسی (ریال) شرح ردیف
—- مزدا ۳ نیو سفید رنگ مدل ۹۵ ۱
 

—- مزدا ۳ نیو سفید رنگ مدل ۹۶ ۲

آگهی دعوت مجمع عمومی

 

نمونه متن آگهی مجمع درروزنامه

 

آگهی مجمع عمومی بطور فوق العاده/عادی  شرکت ………..

سهامی خاص ثبت شده به شماره …………و شناسه ملی ………….

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده/عادی  که در ساعت …… مورخ ……. روز ……… در محل اصلی شرکت به آدرس …………….. تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.

 دستور جلسه:

…………………………….. .۱

…………………………….. .۲

 

مرجع دعوت کننده – مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت

نمونه متن آگهی روزنامه

 • نمونه متن آگهی مفقودی روزنامه

 

نمونه متن آگهی مفقودی درروزنامه

 

 

 • متن آگهی مفقودی سندسبز وسیله نقلیه

سندسبز خودرو/موتورسیکلت ———–

سال ساخت——–به رنگ  ——

 شماره شاسی———- شماره موتور——–

شماره انتظامی ——-مفقودشده است وفاقد اعتبار میباشد.

 

 • متن آگهی مفقودی سندکمپانی وسیله نقلیه

سندکمپانی خودرو/موتورسیکلت ———–

سال ساخت——–به رنگ  ——

 شماره شاسی———- شماره موتور——–

شماره انتظامی ——-مفقودشده است وفاقد اعتبار میباشد.

 

 • متن آگهی مفقودی کارت وسیله نقلیه

کارت  خودرو/موتورسیکلت ———–

سال ساخت——–به رنگ  ——

 شماره شاسی———- شماره موتور——–

شماره انتظامی ——-مفقودشده است وفاقد اعتبار میباشد.

 

 • متن آگهی مفقودی مدرک فازغ التحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب———

به کدملی——فرزند——به تاریخ تولد—–ورودی سال——دانشگاه——–رشته———

مفقودگردیده وفاقد اعتبار میباشد.

 

 • متن آگهی مفقودی کارت دانشجویی

کارت دانشجویی اینجانب———

به کدملی——فرزند——به تاریخ تولد—–ورودی سال——دانشگاه——–رشته———

مفقودگردیده وفاقد اعتبار میباشد.

 

 • متن آگهی مفقودی دانشنامه

دانشنامه اینجانب———

به کدملی——فرزند——به تاریخ تولد—–ورودی سال——دانشگاه——–رشته———

مفقودگردیده وفاقد اعتبار میباشد.

 

 • متن آگهی مفقودی کارت ملی

کارت ملی هوشمند اینجانب———-فرزند——–تاریخ تولد—–

به کد ملی———مفقود گردیده است وفاقد اعتبار میباشد

 

 • متن آگهی مفقودی شناسنامه

شناسنامه  اینجانب———-فرزند——–تاریخ تولد—–

به شماره شناسنامه ——- به کد ملی———صادره از—–

مفقود گردیده است وفاقد اعتبار میباشد.

 

 • متن آگهی مفقودی گواهینامه

گواهینامه  پایه—– اینجانب———-فرزند——–تاریخ تولد—–

به کد ملی——— مفقود گردیده است وفاقد اعتبار میباشد

نمونه متن آگهی روزنامه

نمونه متن آگهی انحصاروراثت درروزنامه

 

آقا/خانم ——– به شناسنامه شماره —–  طبق دادخواست———– از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  :

مرحوم ——– به شناسنامه شماره —– در تاریخ    ——-    در اقامتگاه دائمی خود فوت شده  و ورثه آن مرحوم :

 

 • آقای —نام پدر: — تاریخ تولد: — شماره شناسنامه: — شماره ملی: —نسبت با مرحوم:—

 

جز افرادنام برده شده مرحوم  ورثه دیگری ندارد.

اینک پس از انجام تشریفات قانونی مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چناچه کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه سری و رسمی در اختیار دارد ظرف مدت یک ماه ارائه نماید. در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد و دیگر اعتراضی قبال رسیدگی نخواهد بود.

نمونه متن آگهی روزنامه

نمونه متن آگهی روزنامه

 

 

نمونه متن آگهی پذیره نویسی روزنامه

 

 

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت——–(سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ —-و شناسه ملی——

 

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده تاریخ—- و مجوز شماره—–مورخ —— سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت با سلب حق‌تقدم خرید سهام از سهامداران فعلی و صدور سهام جدید،

از مبلغ—-ریال به مبلغ —- ریال، منقسم به تعداد —- سهام عادی سهم—– ریالی به شرح زیر افزایش یابد. برای انتشار اعلامیة فوق مجوز شماره —— مورخ —-از ادارة ثبت شرکت­ ها اخذ گردیده است.

 

 • موضوع فعالیت شرکت:

 

 1. ———–
 2. ——-
 3. ———
 4. ———
 5. ———-

 

 • مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی———-

 

 • مدت شرکت: ———-

 

 • سرمایۀ فعلی شرکت: ———

 

 • موضوع افزایش سرمایه: ———-

 

 • مبلغ افزایش: ———–

 

 • مبلغ سرمایه پس از افزایش: ————–

 

 • نوع سهام جدید : ———-

 

 • ارزش اسمی هر سهم: ———–

 

 • تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ————

 

 • مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:
اشخاص حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی شناسۀ ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کد ملی سمت
به­طور کامل
—- —- —-
—-
—-

 

 

 • شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:——

 

 • مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:———

 

 • مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم:—-

 

 • هزینه بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت:——-

 

 

 • مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: —–

 

 

مدت پذیره‌نویسی عمومی: —–

 

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

 

 •  حساب بانکی ناشر: —-

 

مشخصات عامل پذیره‌نویسی:

 

تلفن تماس مرکز اصلی عامل موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام عامل
         
 • شرکت متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:
موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

 

 • روزنامۀ کثیرالانتشار: —-

 

 • چگونه تخصیص سهام به پذیره‌نویسان:———

  نحوه عمل با صرف سهام:  —–

  کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: —-

  مشخصات سهامداران:  —–

 

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار
—-
جمع

  نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت:—–

 

نکات مهم:

 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة آگهی دهنده است و ناشرآگهی هیچ ضمانتی بابت متن آگهی ندارد.
 • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

 

نمونه متن آگهی روزنامه

سفارش آگهی