تماس با دفترروزنامه اطلاعات

تماس با دفترروزنامه اطلاعات،پذیرش انواع آگهی درروزنامه اطلاعات درسریع ترین زمان طبق تعرفه رسمی  روزنامه 

 

چاپ انواع آگهی ها از قبیل :

دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده 

انواع مزایده ها  و مناقصات

مفقودی مدارک

تبریک و تسلیت و…

تلفن نمایندگی آگهی اطلاعات

 تلفن ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ -۰۲۱

 همراه:   ۱۲ ۱۲ ۸۷۱  – ۰۹۳۶

برای  مشاهده و دانلود پی دی اف روزنامه اطلاعات ازطریق لینک زیراقدام نمایید.

پی دی اف روزنامه ها

مطالب بیشتر

تماس با دفترروزنامه اطلاعات

 شماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه هفت– دفترآگهی روزنامه منطقه هفت تهران – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه هفتم تهرانروزنامه اطلاعات درمنطقه هفتم تهران – دفترآگهی منطقه هفت تهران – دفترروزنامه منطقه هفت تهران – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه هفتدفترروزنامه اطلاعات انقلابتلفن روزنامه محدوده انقلابدفترروزنامه انقلابدفترروزنامه اطلاعات  مدنیدفترروزنامه اطلاعات سبلان   – دفترروزنامه اطلاعات بهشتیدفترروزنامه اطلاعات سیدخنداندفترروزنامه اطلاعات خیابان دروازه دولتدفترروزنامه اطلاعات میدان هفت تیرتلفن تماس دفترروزنامه مفتح   – دفترآگهی روزنامه اطلاعات  -نمایندگی روزنامه اطلاعات تهران-  دفترروزنامه اطلاعات تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درمنطقه هفتم تهران – روزنامه اطلاعات تهران- نلفن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – نمایندگی روزنامه اطلاعات درتهران – دفترروزنامه اطلاعات منطقه هشت- تلفن روزنامه اطلاعات منطقه هشت- آدرس روزنامه اطلاعات منطقه هشت- شماره تماس روزنامه اطلاعات تهران- دفترآگهی روزنامه تهران – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه هشتم تهران – روزنامه اطلاعات درتهران – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه هشت- دفترروزنامه اطلاعات تهرانپارس- دفترروزنامه اطلاعات  نارمک- دفترروزنامه اطلاعات هفت حوض   – دفترروزنامه اطلاعات حشمتیه – دفترروزنامه اطلاعات خیابان دماوند- دفترروزنامه اطلاعات وحیدیه- دفترروزنامه اطلاعات میدان مدنی- تلفن تماس دفترروزنامه بسیج  – دفترآگهی روزنامه اطلاعات  -نمایندگی روزنامه اطلاعات تهران-  دفترروزنامه اطلاعات تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درتهران – روزنامه اطلاعات تهران- نلفن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – نمایندگی روزنامه اطلاعات درتهران –تلفن روزنامه اطلاعات منطقه شش- آدرس روزنامه اطلاعات منطقه شش – شماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه شش – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه ششم تهران – روزنامه اطلاعات درمنطقه ششم تهران – – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه شش- دفترروزنامه اطلاعات جمالزاده – دفترروزنامه اطلاعات  یوسف آیاد- دفترروزنامه اطلاعات کریم خان  – دفترروزنامه اطلاعات فاطمی – دفترروزنامه اطلاعات کشاورز- دفترروزنامه اطلاعات خیابان ولیعصر- دفترروزنامه اطلاعات میدان ولیعصر- تلفن تماس دفترروزنامه اطلاعات  – دفترآگهی روزنامه اطلاعات  -نمایندگی روزنامه اطلاعات تهران-  دفترروزنامه اطلاعات تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درمنطقه ششم تهران – روزنامه اطلاعات تهران- نلفن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – نمایندگی روزنامه اطلاعات درتهران – تلفن روزنامه اطلاعات منطقه پنجآدرس روزنامه اطلاعات منطقه پنج شماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه پنج- دفترآگهی روزنامه منطقه پنجم تهران – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه پنجم تهران – روزنامه اطلاعات درمنطقه  پنج تهران – دفترآگهی منطقه پنج تهران – دفترروزنامه منطقه پنج تهران – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه پنجدفترروزنامه اطلاعات پونک دفترروزنامه اطلاعات جنت آباددفترروزنامه اطلاعات اکباتاندفترروزنامه اطلاعات بلوارفردوسدفترروزنامه اطلاعات آیت الله کاشانیدفترروزنامه اطلاعات اشرفی اصفهانیدفترروزنامه اطلاعات سازمان آب– دفترروزنامه اطلاعات  – تلفن تماس دفترروزنامه اطلاعات  – دفترآگهی روزنامه اطلاعات  – دفترروزنامه اطلاعات غرب تهران-  دفترروزنامه اطلاعات غرب تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درمنطقه پنجم تهران – روزنامه اطلاعات درغرب تهران- نلفن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – نمایندگی روزنامه اطلاعات درتهران- تلفن روزنامه اطلاعات منطقه چهارآدرس روزنامه اطلاعات منطقه چهارشماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه چهار – دفترآگهی روزنامه منطقه چهار تهران – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه چهار تهرانروزنامه اطلاعات درمنطقه چهار تهران  – دفترروزنامه منطقه چهار تهران – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه چهار دفترروزنامه اطلاعات تهرانپارس آگهی روزنامه تهرانپارس –  دفترروزنامه اطلاعات هرویدفترروزنامه اطلاعات علم وصنعتدفترروزنامه اطلاعات حکیمیهدفترروزنامه اطلاعات نارمکدفترروزنامه اطلاعات مجیدیه- دفترروزنامه اطلاعات شمیران نو– دفترروزنامه اطلاعات  – تلفن دفترروزنامه اطلاعات  – دفترآگهی روزنامه اطلاعات  – دفترروزنامه اطلاعات شمال تهران-  دفترروزنامه اطلاعات شمال تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درمنطقه چهارم تهران – روزنامه اطلاعات درشمال تهران- نلفن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – نمایندگی روزنامه اطلاعات درتهران تلفن روزنامه اطلاعات منطقه سه – آدرس روزنامه اطلاعات منطقه سه – شماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه سه  – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه سه تهران – روزنامه اطلاعات درمنطقه سوم تهران  – دفترروزنامه منطقه سه تهران – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه سه- دفترروزنامه اطلاعات رسالت – دفترروزنامه اطلاعاتپاسداران- دفترروزنامه اطلاعات مدرس – دفترروزنامه اطلاعات باغ فردوس – دفترروزنامه اطلاعات تجریش – دفترروزنامه اطلاعات جماران – دفترروزنامه اطلاعات چیذر- دفترروزنامه اطلاعات فرمانیه – دفترروزنامه اطلاعات زعفرانیه – دفترروزنامه اطلاعات قیطریه – دفترروزنامه اطلاعات   دفترروزنامه اطلاعات صدر – دفترآگهی روزنامه قلهک – دفترروزنامه اطلاعات شمال تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درمنطقه سوم تهران – دفترروزنامه اطلاعات درشمال تهران- نلفنن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – نمایندگی روزنامه اطلاعات درتهران – تلفن روزنامه اطلاعات منطقه یکآدرس روزنامه اطلاعات منطقه یکشماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه یک – نمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه یک تهرانروزنامه اطلاعات درمنطقه اول تهران   – نشانی روزنامه اطلاعات درمنطقه یکدفترروزنامه اطلاعات اراجدفترروزنامه اطلاعات ازگل دفترروزنامه اطلاعات اویندفترروزنامه اطلاعات باغ فردوسدفترروزنامه اطلاعات تجریشدفترروزنامه اطلاعات جماراندفترروزنامه اطلاعات چیذردفترروزنامه اطلاعات فرمانیهدفترروزنامه اطلاعات زعفرانیهدفترروزنامه اطلاعات قیطریهدفترروزنامه اطلاعات نیاوران دفترروزنامه اطلاعات ولنجک – دفترروزنامه اطلاعات شمال تهران – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات درمنطقه یک تهران – دفترروزنامه اطلاعات درشمال تهران- دفترروزنامه اطلاعات منطقه دو – تلفن روزنامه اطلاعات درمنطقه دو تهراننمایندگی روزنامه اطلاعات منطقه دوتهران – دفترروزنامه اطلاعات – روزنامه اطلاعات درمنطقه دو آدرس روزنامه اطلاعات منطقه دو – دفتراگهی روزنامه درمنطقه دو –شماره تماس روزنامه اطلاعات منطقه دوتهراندفترروزنامه اطلاعات پونکدفترروزنامه اطلاعات سعادت آبادتلفن روزنامه سعادت آبادروزنامه درسعادت آباد –  دفترروزنامه اطلاعات شهرک غرب تلفن روزنامه درصادقیهدفترروزنامه اطلاعات صادقیه آدرس روزنامه درصادقیهدفترروزنامه اطلاعات شهرک آزمایشدفترروزنامه اطلاعات ستارخان – دفترروزنامه اطلاعات میدان توحیددفترروزنامه اطلاعات مرزداران – تلفن چاپ آگهی روزنامه اطلاعات

تعرفه آگهی روزنامه اطلاعات به شماره صفحه و کادرآگهی بستگی دارد،تعرفه روزنامه اطلاعات درسال ۱۴۰۳به صورت زیرمیباشد.

 

هزینه آگهی روزنامه اطلاعات-صفحه اول

 کادرپایه : ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

هزینه آگهی روزنامه اطلاعات-صفحه سوم

 کادرپایه : ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

هزینه آگهی روزنامه اطلاعات- صفحات اقتصادی

 کادرپایه: ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

 

هزینه آگهی روزنامه اطلاعات-صفحات  داخلی

 کادرپایه به صورت سیاه سفید: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

هزینه آگهی صفحه آخر روزنامه اطلاعات

کادرپایه: ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

برای سفارش آگهی و اعلام هزینه  متناسب با متن آگهی مدنظرتون با ما تماس حاصل فرمایید

 

هزینه آگهی روزنامه اطلاعات

روش اول چاپ آگهی

متن آگهی مدنظرتون به شماره ۱۲ ۱۲ ۸۷۱ – ۰۹۳۶   ارسال نمایید. سپس تماس بگیرید تا میزان هزینه و تاریخ چاپ آگهی مطلع شوید.

آگهی شما درسریع ترین زمان ممکن طبق تعرفه رسمی روزنامه چاپ خواهدشد.

 تلفن ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ -۰۲۱

روش دوم چاپ آگهی

با پر کردن فرم زیر ما باشما در اسرع وقت تماس گرفته و آگهی شما به چاپ خواهدرسید.

*قسمت بارگذاری مدارک اختیاری میباشد

استان محل زندگی خود را انتخاب کنید

انواع مجامع

مجمع چیست ؟

آگهی دعوت مجمع عمومی از گردهمایی و تشکیل جلسات با حضور سهامداران و مدیران  برای تعیین وضعیت و فعالیت ها و  انجام وظایف  در طول حیات خود تشکیل می شود که به جلسات تشکیل شده مجمع گفته می شود .

انواع مجامع عمومی :

  • موسس
  • عادی
  • فوق العاده

 

 مجمع عمومی موسس

رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام 
تصویب طرح اساسنامه  و در صورت لزوم، اصلاح آن
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان 
تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

 

مجمع عمومی عادی

هیات مدیره  مکلف است نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید، چنانچه مدیران مجمع را در موعد مقرر دعوت نکنند، بازرس شرکت باید این کار را انجام دهد، در غیر این صورت سهامداران می‌توانند خواستار برگزاری مجمع شوند.
انتخاب هیئت مدیره
انتخاب بازرسان 
تصویب صورت های مالی
تقسیم منافع 
تصویب یا رد پیشنهاد‌هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران ارائه می‌شود .
تعیین خط مشی  و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح مجموعه  باشد.

 

مجمع عمومی فوق العاده

در موارد ویژه‌ای که پیش می‌آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیاز به تصویب سهامداران می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه ، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

انواع مدارک مفقودی

 وسیله نقلیه  (سند سبز-سندکمپانی -کارت وسیله نقلیه و…)

 مدارک تحصیلی        (مدرک دانشگاه-کارت دانشجویی و…)

 مدارک شناسایی     (کارت ملی-شناسنامه و…)

 مجوزها وپروانه های کسب و …

درصورت فقدان مدارک برای گرفتن المثنی مدرک مربوطه،آگهی مفقودی مدارک درروزنامه های کثیرالانتشارالزامی میباشد.

اعلام مفقودی گواهینامه در روزنامه الزامی است؟

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا از حذف شرایط درج آگهی مفقودی گواهینامه در روزنامه های کثیرالانتشار برای دریافت گواهینامه المثنی خبر داد.

سرهنگ حسن رضایی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنا به دستورالعمل صادره از سوی معاونت مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که به مراکز پلیس راهور و دفاتر پلیس + ۱۰ در سراسر کشور ابلاغ شده بود؛ یکی از شرایط و مدارک صدور گواهینامه المثنی، اعلام مفقودی گواهینامه با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار بود.

وی ادامه داد: نظر به تقاضاهای شهروندان و متقاضیان دریافت گواهینامه المثنی در خصوص حذف آگهی مذکور، در این زمینه فعالیت های کارشناسی انجام شد که با موافقت رئیس پلیس راهور ناجا، این بند از شرایط صدور گواهینامه المثنی حذف شد.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا یادآور شد: این اقدام پلیس راهور ناجا در جهت کاهش هزینه های جانبی، مسافرت های درون شهری بوده و با حذف این شرط از شرایط صدور گواهینامه المثنی، دستورالعمل پیرامون آن به راهور استان ها و دفاتر پلیس + ۱۰ در سراسر کشور برای اجرا ابلاغ شده است.

جهت مشاوره و سفارش آگهی با ما درارتباط باشید.

تماس با دفترروزنامه اطلاعات

 ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ -۰۲۱

همراه:   ۱۲ ۱۲ ۸۷۱  – ۰۹۳۶

تماس با دفترروزنامه اطلاعات

 ثابت: ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ -۰۲۱

همراه:   ۱۲ ۱۲ ۸۷۱  – ۰۹۳۶

جهت مشاوره و سفارش آگهی با ما درارتباط باشید.

شماره تلفن دفترروزنامه اطلاعات – تلفن نمایندگی آگهی اطلاعات – تلفن دفترروزنامه اطلاعات – تلفن نمایندگی روزنامه اطلاعات – تلفن پذیرش آگهی روزنامه اطلاعات – تماس با دفترروزنامه اطلاعات –  تلفن روزنامه اطلاعات درکرج – چاپ آگهی روزنامه اطلاعات شمال تهران -تماس باروزنامه اطلاعات شهرک غرب – هزینه آگهی روزنامه اطلاعات – روزنامه اطلاعات شرق تهران – روش چاپ آگهی روزنامه اطلاعات – روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات – نشرآگهی روزنامه اطلاعات – انتشارآگهی روزنامه اطلاعات – پذیرش آگهی روزنامه اطلاعات – درج فوری آگهی روزنامه اطلاعات – دفترروزنامه اطلاعات تهران – دفترروزنامه اطلاعات منطقه ۱ – دفترروزنامه اطلاعات منطقه ۲ – دفترروزنامه اطلاعات منطقه ۳ – دفترروزنامه اطلاعات منطقه ۴ -دفترروزنامه اطلاعات منطقه۵ – دفترروزنامه اطلاعات منطقه ۶ -دفترروزنامه اطلاعات منطقه ۷ -دفترروزنامه اطلاعات منطقه ۸ 

همچنین ببینید

آگهی روزنامه اطلاعات