مفقودی مدرک دانشگاه

پذیرش و چاپ انواع آگهی مفقودی روزنامه  کثیرالانتشار

 

مفقودی مدرک دانشگاه:

 

هر دانشگا‌هی برای دریافت المثنی مدرک دانشگاهی قانون مختلفی دارد.

تمام دانشگاه ها برای صدور المثنی مدرک دانشگاهی از شما می‌خواهند که اقدام به درج آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار بپردازید .

معمولا هردانشگاه متن مخصوص خاص خودش را دارد که هر آگهی مفقودی مدرک دانشگاهی ۳نوبت به فاصله دو هفته از هم باید چاپ شود.

 

انواع مدارک دانشگاهی :

 

مفقودی مدرک لیسانس، مفقودی مدرک فوق‌لیسانس،مفقودی دانشنامه، مفقودی مدرک دکتری ، مفقودی مدرک کاردانی و

سپس شما باید یک نسخه ازهرتاریخ روزنامه ای که آگهی مفقودی  درآن چاپ شده است  را به اداره امور دانشجویی  ببرید.

انتشار آگهی مفقودی به این دلیل است که در صورت سوء استفاده احتمالی از مدرک دانشگاهی گم شده، مسئولیتی برای شما نداشته باشد.

 

پذیرش آگهی مفقودی  : ۴۲۴ ۲۰۰ ۳۳ -۰۲۱

مفقودی مدرک دانشگاه

متن آگهی مفقودی مدارک دانشگاهی

نمونه متن مفقودی کاردانی

مدرک کاردانی اینجانب —– فرزند —- به شماره شناسنامه —– صادره از —-در مقطع کاردانی  رشته —- صادره از واحد دانشگاهی —–

مفقود گردیده است وفاقد اعتبارمیباشد . از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه—-
به نشانی: —-  ارسال نمائید.

نمونه متن مفقودی مدرک کارشناسی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب —– فرزند —- به شماره شناسنامه —– صادره از —-در مقطع کارشناسی رشته —- صادره از واحد دانشگاهی ——

مفقود گردیده است وفاقد اعتبارمیباشد ،از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه—-
به نشانی: —-  ارسال نمائید.

نمونه متن مفقودی مدرک کارشناسی ارشد

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب —– فرزند —- به شماره شناسنامه —– صادره از —-در مقطع کارشناسی ارشد  رشته —- صادره از واحد دانشگاهی ——

مفقود گردیده است وفاقد اعتبارمیباشد ،از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه—-
به نشانی: —-  ارسال نمائید.

نمونه متن مفقودی دانشنامه

دانشنامه ی اینجانب—–فرزند—- به شماره ملی—- صادره از —- ، درمقطع —-، صادره از دانشگاه —- به شماره —- مورخ —-
از تاریخ—- مفقودگردیده است. وفاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه —- به نشانی—-ارسال نماید.

  انواع  آگهی مفقودی مدارک درروزنامه  کثیرالانتشار:

 

 وسیله نقلیه  (سند سبز-سندکمپانی -کارت وسیله نقلیه و…)

 مدارک تحصیلی        (مدرک دانشگاه-کارت دانشجویی و…)

 مدارک شناسایی     (کارت ملی-شناسنامه و…)

 مجوزها وپروانه های کسب و …

 

درصورت فقدان مدارک برای گرفتن المثنی مدرک مربوطه،آگهی مفقودی مدارک درروزنامه های کثیرالانتشارالزامی میباشد.

جهت مشاوره و سفارش آگهی با ما درارتباط باشید.

همچنین ببینید

آگهی مفقودی کارت فرودگاه